Tworzenie i stopniowanie przysłówków w języku angielskim

Październik 31, 2022 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii Angielski gramatyka zajmowaliśmy się wspólnie rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi (Countable and uncountable nouns). Dzisiaj z kolei przechodzimy do omawiania tworzenia przysłówków w języku angielskim oraz ich stopniowania.

Przysłówek (adverb) to część mowy (part of speech) odpowiadająca na pytanie ‘jak?’. Najczęściej występuje z czasownikami opisując je (np. biegać wolno, czytać szybko, popatrzeć gniewnie). Przysłówki występują również z przymiotnikami lub innymi przysłówkami wzmacniając ich znaczenie (np. niesamowicie przystojny, bardzo zmęczony, całkowicie załamany, bardzo wolno).

Steve runs very slowly. (verb + adverb + adverb)
Susan can read quickly. (verb + adverb)
Why did he look at me angrily? (verb + adverb)
Jason is incredibly handsome. (adverb + adjective)
I’m extremely tired. (adverb + adjective)
He was completely devastated. (adverb + adjective)

 

 

Zasady tworzenia przysłówków w języku angielskim

➡ Przysłówki w języku angielskim tworzymy od przymiotników najczęściej przez dodanie do nich końcówki ‘-ly’. Dzieje się tak samo w przypadku przymiotników zakończonych na ‘-l’:

bad – badly                                          awful – awfully
clear – clearly                                      beautiful – beautifully
clever – cleverly                                  careful – carefully
dangerous – dangerously                    colourful – colourfully
loud – loudly                                       general – generally
nice – nicely                                        helpful – helpfully
quick – quickly                                    illegal – illegally
quiet – quietly                                    special – specially
serious – seriously                              wonderful – wonderfully
slow – slowly
strong – strongly
sudden – suddenly

➡ W przypadku przymiotników zakończonych na ‘-y’, tworzymy przysłówki przez pozbycie się tej literki i dodanie końcówki ‘-ily’:

angry – angrily
clumsy – clumsily
easy – easily
happy – happily
heavy – heavily
hungry – hungrily
lucky – luckily

➡ W przymiotnikach zakończonych na ‘-le’, zamieniamy tę końcówkę na ‘-ly’:

comfortable – comfortably
probable – probably
terrible – terribly

➡ Do przymiotników zakończonych na ‘-ic’ dodajemy końcówkę ‘-ally’. Wyjątkiem od tej reguły jest przymiotnik public – publicly.

artistic – artistically
dramatic – dramatically
frantic – frantically
tragic – tragically

 

Tworzenie przysłówków i stopniowanie przysłówków - Angielski gramatyka - Adverbs - Nauka angielskiego online

 

Przysłówki a przymiotniki w języku angielskim

➡ Niektóre przymiotniki są również przysłówkami i nie zmieniają swojej formy:

– EARLY                  He’s an early bird.
                              I need to get up early tomorrow.

– LATE                    I’m going to be late again, I’m so sorry.
.                               It’ getting late. Let’s go home, shall we?

– LOW                     Low prices of vegetables are expected in summer.
.                               Alice sings really low.

– HIGH                    Tropical rainforest climate is typical of high temperatures.
                              Kate can jump very high.

– NEAR                    The near restaurant is very popular with fit lovers.
.                                I live near your house.

– FAR                       We have to get to this far house.
.                                Is it far from here?

– HARD                    This task is really hard. I have no idea how to do it.
                               You’re working really hard today.

– FAST                     Why didn’t we take a fast train?
                               Robert runs so fast.

– LONG                     Her hair is very long.
                                I promise it won’t take long.

 

➡ Po czasownikach takich jak: feel / look / smell / sound / taste używamy przymiotników!

I feel miserable today.
You look dazzling! Your dress is glamorous.
This fish smells awful.
Your idea sounds strange to me.
This soup tastes really good.

 

➡ Niektóre słowa zakończone na ‘-ly’ nie są przysłówkami, a przymiotnikami:

elderly       friendly        lively         lonely         lovely          silly          ugly

Elderly people like talking to other people met in the street.
Alice is a very friendly person.
I love this lively city. I never get bored here.
He’s been so lonely recently. He desperately needs a companion.
He’s such a lovely young man.
Don’t be silly.
This skirt is so ugly.

 

➡ Niektóre przysłówki mają dwie formy, a ich znaczenia są inne:

HARD (ciężko)                                             I’ve been working really hard.
HARDLY (= barely, prawie wcale)                 I can hardly hear you. Could you speak up, please?

NEAR (blisko)                                              The theatre is near my house.
NEARLY (prawie, niemal)                             I’ve nearly passed my driving test.

LATE (późno)                                               It’s getting late. We’d better go home.
LATELY (= recently, ostatnio)                        What have you been doing lately?

HIGH (wysoko)                                             This casserole is placed so high. Can you reach it?
HIGHLY (bardzo, wysoce)                              This book is highly recommended.

 

Stopniowanie przysłówków w języku angielskim

➡ W regularnym stopniowaniu przysłówków używamy ‘more’ w stopniu wyższym (comparative) oraz ‘the most’ w stopniu najwyższym (superlative):

awfully              more awfully               the most awfully
easily                 more easily                 the most easily
slowly                more slowly                the most slowly
strongly             more strongly              the most strongly

 

➡ Przysłówki, które są też przymiotnikami, stopniujemy jak przymiotniki:

early            earlier                    the earliest
late              later                      the latest
low               lower                    the lowest
high             higher                   the highest
near             nearer                    the nearest
hard             harder                   the hardest
fast              faster                     the fastest
long             longer                    the longest

 

➡ Niektóre przysłówki są stopniowane nieregularnie:

badly                                  worse                              the worst
well                                    better                              the best
far                                       further / farther              the furthest / the farthest
a lot / much / many            more                                the most
little                                    less                                  the least

 

Po więcej wpisów z angielskiej gramatyki zapraszam tutaj – Angielski gramatyka.

Udanej nauki angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane