Litery nieme w angielskiej wymowie – silent letters

Marzec 16, 2023 Agata Pruszyńska

W ostatnim wpisie z serii Angielski od podstaw omawiałam nazwy rzeczy w języku angielskim. Dzisiaj z kolei przechodzę do pierwszego wpisu na moim blogu poświęconego angielskiej wymowie. Na samym początku zajmiemy się literami niemymi (silent letters) w języku angielskim, czyli literami bezdźwięcznymi, które istnieją w pisowni, natomiast w wymowie nie są one wymawiane. W dzisiejszym wpisie omówię najpopularniejsze litery nieme w języku angielskim oraz pozostałe popularne wyrazy, w których występują nieme litery.

Nauka języka angielskiego - Angielska wymowa - siilent letters - litery nieme

 

Litery nieme – Silent letters – Angielska wymowa

Wśród najpopularniejszych liter niemych w języku angielskim możemy wymienić: -k, -b, -h, -w, -l, -t, -g.

1. Litera niema -k

Litery -k nie wymawiamy w wyrazach rozpoczynających się od -kn:

(k)now /nəʊ/
(k)nock /nɒk/
(k)nee /niː/
(k)nife /naɪf/
(k)night /naɪt/
(k)nob /nɒb/
(k)not /nɒt/
(k)nead /niːd/

 

2. Litera niema -b

Litery -b nie wymawiamy, jeżeli występuje przed nią litera -m.

plum(b)er /plʌmər/
bom(b) /bɒm/
com(b/kəʊm/
tom(b) /tuːm/
crum(b) /krʌm/
dum(b/dʌm/
num(b/nʌm/
thum(b) /θʌm/
lam(b/læm/
lim(b) /lɪm/
clim(b) /klaɪm/

Nie wymawiamy jej również, jeżeli po literze -b występuje litera -t.

de(b)/det/
dou(b)/daʊt/
su(b)tle /sʌtl/

 

3. Litera niema -h

Litera -h jest bezdźwięczna w wyrazach takich jak:

(h)eir /eər/                                   ex(h)aust /ɪɡˈzɔːst/
(h)our /aʊər/                                ex(h)ibition /eksɪˈbɪʃən/
(h)onest /ɒnɪst/                           shep(h)erd /ʃepəd/
(h)onour /ɒnər/                        

g(h)ost /ɡəʊst/                             sil(h)ouette /sɪluˈet/
g(h)etto /ɡetəʊ/                           ve(h)icle /viːɪkl/
g(h)astly /ɡɑːstli/

r(h)ubarb /ruːbɑːb/                       Blen(h)eim /blɛnəm/
r(h)yme /raɪm/                              Birming(h)am /bɜː.mɪŋ.əm/
r(h)ythm /rɪðəm/
r(h)etoric /retərɪk/
r(h)ino /raɪnəʊ/

 

4. Litera niema -w

Litery -w nie wymawiamy, jeśli występuje po niej litera -r. Pozostałe słówka, w których -w jest nieme znajdują się po lewej stronie.

w(r)ist /rɪst/                                  (w)ho /huː/
w(r)ong /rɒŋ/                                (w)hom /huːm/
w(r)ite /raɪt/                                 (w)hoever /huːˈevər/
w(r)ap /ræp/                                 (w)hose /huːz/
w(r)inkle /ˈrɪŋkl/                           (w)hole /həʊl/
w(r)eath /riːθ/
w(r)eck /rek/                                  ans(w)er /ɑːnsər/
w(r)ing /rɪŋ/                                   s(w)ord /sɔːd/
w(r)etch /retʃ/                                t(w)o /tuː/
w(r)estle /resl/                               Chis(w)ick /ˈt͡ʃɪzɪk/

 

5. Litera niema -l

Litery -l nie wymawiamy w poniższych słowach:

ca(l)/kɑːf/                                     cou(l)d /kʊd/
ha(l)f /hɑːf/                                    shou(l)d /ʃʊd/
beha(l)f /bɪhɑːf/                             wou(l)d /wʊd/

ca(l)m /kɑːm/                                 sa(l)mon /sæmən/
pa(l)m /pɑːm/                                a(l)mond /ɑːmənd/

ta(l)k /tɔːk/                                    fo(l)k /fəʊk/
cha(l)k /tʃɔːk/                                yo(l)k /jəʊk/
wa(l)k /wɔːk/                                 Suffo(l)/sʌf.ək/
sta(l)k /stɔːk/                                 co(l)onel /kɜː.nəl/

 

6. Litera niema -t

Litery -t jest niema w słówkach takich jak:

chris(t)en /krɪs.ən/                         apos(t)le /əpɒs.əl/
fas(t)en /fɑː.sən/                            bris(t)le /brɪs.əl/
glis(t)en /ɡlɪs.ən/                           cas(t)le /kɑː.səl/
has(t)en /heɪ.sən/                          whis(t)le /wɪs.əl/
lis(t)en /lɪs.ən/                               wres(t)le /res.əl/
sof(t)en /sɒf.ən/

ches(t)nut /tʃes.nʌt/                      balle(t) /bæl.eɪ/
Chris(t)mas /krɪs.məs/                   cabare(t/kæb.ə.reɪ/
exac(t)ly /ɪɡzækt.li/                       croque(t) /krəʊ.keɪ/
mus(t)n’t /mʌs.ənt/
mis(t)letoe /mɪs.əl.təʊ/

 

7. Litera niema -g

Litery -g nie wymawiamy w następujących słowach:

(g)naw /nɔː/                                    desi(g)n /dɪzaɪn/
(g)nat /næt/                                    resi(g)n /rɪzaɪn/
(g)nome /nəʊm/                              si(g)n /saɪn/

campai(g)n /kæmpeɪn/
forei(g)n /fɒr.ən/
consi(g)n /kənsaɪn/
soverei(g)n /sɒv.ər.ɪn/

 

8. Litera niema -n

Litera -n nie jest wymawiana w następujących słowach:

autum(n/ɔː.təm/
colum(n) /kɒl.əm/
hym(n/hɪm/
solem(n) /sɒl.əm/

 

9. Inne wyrazy, w których występują nieme litery:

ai(s)le /aɪl/                                          plou(gh/plaʊ/
i(s)land /aɪ.lənd                                bou(gh/baʊ/
ma(y)or /meər/                                   drou(gh)t /draʊt/
hocke(y/ˈhɒk.i/                                 vi(s)count /vaɪ.kaʊnt/
ya(ch)/jɒt/                                         chassi(s/ʃæs.i/
i(r)on /aɪən/                                         mus(c)le /mʌs.əl/

(p)sa(l)m /sɑːm/                                   bou(gh)t /bɔːt/
(pe)numonia /njuməʊ.ni.ə/                  brou(gh)t /brɔːt/
(p)sychologist /saɪkɒl.ə.dʒɪst/              cau(gh)t /kɔːt/
haemorr(h)age /hem.ər.ɪdʒ/                 tau(gh)t /tɔːt/

comf(or)table /kʌm.fə.tə.bəl/               secret(a)ry /sek.rə.tər.i/
caref(u)lly /keə.fəl.i/                             ord(i)n(a)ry /ɔː.dən.əri/
veg(e)table /vedʒ.tə.bəl/                      extr(a)ord(i)n(a)ry /ɪkstrɔː.dɪn.ər.i/
adm(i)rable /æd.mər.ə.bəl/                   diff(e)rent /dɪf.ər.ənt/

practic(a)lly /præk.tɪ.kəl.i/                     borou(gh/bʌr.ə/
strawb(e)rry /strɔː.bər.i/                         Peterborou(gh) /piːtəbʌrə/
lit(e)rature /lɪt.rə.tʃər/                            thorou(gh) /θʌr.ə/
med(i)c(i)ne /med.ɪ.sən/                         Edibur(gh) /ed.ɪn.bər.ə/
rest(au)rant /res.tər.ɒnt/
cam(e)ra /kæm.rə/

 

Mam nadzieję, że pierwszy wpis poświęcony angielskiej wymowie spodobał się Wam i był dla Was przydatny.

Udanej nauki angielskiej wymowy i do zobaczenia w kolejnym wpisie 🙂

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane