Co to jest memo i jak je pisać w języku angielskim?

Czerwiec 12, 2017 Agata Pruszyńska

Komunikacja biznesowa w firmach przybiera różne formy. Ostatnio pokazywaliśmy, jak pisać listy biznesowe w języku angielskim. Dzisiaj przechodzimy do kolejnej formy wypowiedzi pisemnej stosowanej w firmach, czyli do memorandum.

 

Podstawowe informacje o memorandum pisanym w języku angielskim

Memo, czyli memorandum to nic innego jak notatka służbowa. Jest pisemną formą komunikacji wewnętrznej stosowaną w firmach i przedsiębiorstwach. Memo powinno być napisane językiem formalnym, pozbawionym wydźwięku osobistego. Notatki służbowe najczęściej możemy znaleźć na tablicach informacyjnych przeznaczonych do komunikacji ze wszystkimi pracownikami danej firmy. Innym kanałem komunikacji jest wewnętrzna poczta elektroniczna. Czasami w memorandum osoby, do których jest adresowana ta notatka, mogą być poproszone o jego podpisanie i odesłanie. Memo jest jedną z wymaganych form pisemnych na egzaminie LCCI.

Nauka języka angielskiego - blog - memorandum w języku angielskim - angielski biznesowy

 

 

Układ memorandum pisanego w języku angielskim

W układzie graficznym możemy stosować wypunktowania lub wyliczenia, żeby zaprezentować najważniejsze kwestie. Memo powinno wskazywać na dział firmy, który je sporządził. Ponadto powinno zawierać informację do kogo jest adresowane (To: All staff), od kogo (From: Jessica Simphson), jaki jest jego temat (Subject: New ethical policy) oraz powinno zawierać datę (Date: 10 May 2017). Memo jest najczęściej pisane na papierze firmowym i może być krótszą lub dłuższą formą wypowiedzi pisemnej.

W pierwszym paragrafie notatki służbowej przedstawiamy jej temat. Następnie wyjaśniamy pracownikom, kiedy dana zmiana lub zdarzenie będzie miało miejsce oraz w jaki sposób może na nich wpłynąć. Kolejna informacja wyjaśnia, co powinno być zrobione w zakresie danej zmiany lub zdarzenia. Na koniec informujemy pracowników, z kim powinni się skontaktować w razie potrzeby dalszych szczegółów i dodatkowych informacji.

 

Przykład memorandum w języku angielskim

MSB Sweets Factory Ltd
Tel. +44 0567-775
e-mail: information@msb.com.uk

 

MEMO

To:             All staff
From:        Jessica Simphson (The Chief Executive)
Subject:    New ethical policy
Date:        10 May 2017

 

We have been reviewing our policy on ethical behaviour which currently allows staff to buy small gifts for our customers after successful meetings and deals. We have reconsidered this issue and come to conclusion that this is not entirely proper attitude.

Our current policy was drawn up seven years ago and many things have changed since that moment. Ethical Commission is much more serious about presents, gifts and souvenirs nowadays than in the past. After meeting with our senior management we decided to adjust our policy to new standards of Ethical Commission.

The new change in our ethical policy will take effect on 1 June 2017. We believe that this change will contribute to further successful operating of our company. Details of the new policy and how it will affect all employees will be sent to everyone before the end of the week.

If you need more information about our new ethical policy, please see your supervisor or department manager. Your cooperation in this matter is essential and will be appreciated.

 

 

Przydatne zwroty w memorandum

New policy will begin on 30 June 2017 and should take about one year.

 Nowe zasady zostaną wprowadzone z dniem 30 lipca 2017 r. i powinny potrwać przez jeden rok.

You are probably aware from reports that our company is going to reduce employment.

 Z pewnością jesteście Państwo świadomi, że nasza firma zamierza ograniczyć zatrudnienie.

We have been reviewing our policy on …

 Dokonywaliśmy przeglądu polityki naszej firmy w kwestii …

I am pleased to announce that …

 Z przyjemnością ogłaszam, że …

I would like to advise you that …

 Chciałbym poinformować Państwa, że …

The new policy will affect all employees and will be introduced on 25 August 217.

 Nowa polityka firmy będzie miała wpływ na wszystkich pracowników i zostanie wprowadzona dnia 25 sierpnia 2017 r.

Please see your supervisor or department manager for further information on new policy.

 Proszę skontaktować się ze swoim przełożonym lub dyrektorem działu w celu dalszych informacji na temat nowej polityki firmy.

Your cooperation in this matter is crucial and will be appreciated.

 Państwa współpraca w tej kwestii jest istotna i zostanie doceniona.

Further information will be made available through supervisors and union representatives in due course.

 Dalsze informacje będą dostępne u przełożonych i przedstawicieli związkowych we właściwym czasie.

 

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

  • Archiwum

    Kategorie wpisów

    Zapisz się na newsletter

    Najczęściej czytane