Piąta powtórka przed maturą z angielskiego – jak napisać rozprawkę?

Maj 6, 2017 Agata Pruszyńska

Rozprawka to jedna z form wypowiedzi pisemnych, która obowiązuje na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Jej celem jest zaprezentowanie poglądów na konkretny temat oraz przekonanie czytającego do postawionej tezy. Jak do tej pory rozprawka pojawiała się na maturze rozszerzonej w każdym roku, dlatego warto zapoznać się z nią bliżej. Z kolei dla osób zdających maturę podstawową z angielskiego przygotowaliśmy wpis o tym, jak pisać listy nieformalne, czyli e-maile.

 

Z czego składa się rozprawka?

Wyróżniamy dwa rodzaje rozprawek: rozprawkę za i przeciw, czyli przedstawiającą zalety i wady oraz rozprawkę wyrażającą opinię na dany temat. Każda rozprawka składa się z trzech części (wstępu, rozwinięcia i zakończenia). Struktura rozprawki różni się nieznacznie ze względu na jej rodzaj:

 

ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ROZPRAWKA WYRAŻAJĄCA OPINIĘ

WSTĘP

– przedstawiamy problem i sygnalizujemy, że istnieją wady i zalety (I akapit)

– przestawiamy problem i wyrażamy swoją opinię w formie tezy (I akapit)

ROZWINIĘCIE

– prezentujemy argumenty za – zalety (II akapit) oraz przeciw – wady (III akapit)

– rozwijamy opinię na dany temat (II akapit) oraz wyrażamy opinię na temat alternatywnych propozycji (III akapit)

ZAKOŃCZENIE

– podsumowujemy temat oraz wyrażamy swoją opinię (IV akapit)

– podsumowujemy temat oraz powtarzamy innymi słowami opinię wyrażoną na początku rozprawki (IV akapit)

 

 

Pisząc rozprawkę warto pamiętać o:

 • zachowaniu odpowiedniej struktury (podział na akapity oraz podział na wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

 • limicie słów – od 200 – 250 słów. Przekroczenie limitu skutkuje brakiem punktów za kompozycję i formę.

 • trzymaniu się tematu,

 • stosowaniu języka formalnego (formy ciągłe, strona bierna, formy bezosobowe w stronie biernej – ‘It is said’, ‘It is believed’),

 • używaniu odpowiednich zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla rozprawki,

 • stosowaniu odpowiednich czasów gramatycznych i struktur. W rozprawkach najczęściej stosujemy: czas Present Simple (opis problemu, opinia, argumenty za i przeciw), czas Future Simple (opis przyszłych skutków), czasowniki modalne – could, would, may etc (opis potencjalnych możliwości, skutków, rozwiązań itd.)

 

 

Przydatne zwroty

Wstęp – za i przeciw

What are the advantages and disadvantages of … ?

Jakie są zalety i wady …?

What are the benefits and drawbacks of this solution/idea?­­­­

Jakie są zalety i wady tego rozwiązania/pomysłu ?

Wstęp – opinia

Personally, I believe that …

Osobiście uważam, że …

Nowadays many people believe that …

Obecnie wiele osób uważa, że …

Let me consider two aspects of this issue: ….

Pozwólcie, że rozważę dwa aspekty tej kwestii: …

Podawanie argumentów za

The main advantage/benefit of … is …

Główną zaletą …. jest …

On the one hand, …

Z jednej strony, ….

First and foremost, …

Przede wszystkim, …

First of all, ….

Po pierwsze, …

Another advantage/benefit is that …

Kolejną zaletą jest to, że …

In addition to this,/Additionally …

Dodatkowo …

Secondly, …

Po drugie, …

Thirdly, …

Po trzecie, …

Podawanie argumentów przeciw

The main disadvantage/drawback of … is …

Główną wadą … jest …

On the other hand, …

Z drugiej strony, ….

It is also important to consider …

Ważne jest również rozważenie …

Another disadvantage/drawback is that …

Kolejną wadą jest to, że …

Moreover,/Furthermore,/What is more,

Ponadto …

Wyrażanie swojej opinii

In my opinion, …

Moim zdaniem, …

As far as I’m concerned, …

Jeśli o mnie chodzi, …

Podsumowanie

In conclusion, …

Podsumowując …

Taking everything into account, …

Rozważając wszystkie argumenty, …

 

Przykładowa rozprawka

Niektórzy młodzi ludzie organizują wspólne przyjęcie z okazji osiemnastych urodzin dwóch lub trzech solenizantów. Czy takie rozwiązanie to dobry pomysł? Napisz rozprawkę, rozważając je z punktu widzenia solenizantów oraz gości.

Wypowiedź powinna zawierać 200 – 250 słów.

 

The day of 18th birthday is, without doubt, the most important and unforgettable moment of teenagers’ whole life. Most of the teenagers want to be the only star at a birthday party, but some of them would like to share their birthday celebration with their friends who turn eighteen as well. Personally, I believe that common celebrating is a profit for teens and for their parents.

First of all, for young people making new friends is one of the most valuable things. At a common party they can socialize with students they do not know personally – their friends’ relatives and acquaintances. What is more, if the party is hosted by more than one person, there is a higher possibility that someone will come up with a really extraordinary idea to make the celebration fancier.

A common party is, in my opinion, an advantage also for parents of the birthday boy or girl. At a joined party, there is more adults to take care of invited studentswhich makes the teenagers safer. Moreover, costs of the party may be divided into a few parts and due to this fact teenagers and their parents can afford to organize the party in some special and trendy place.

To sum up, to my mind, celebrating the day of becoming an adult with close friends is the best way to feast and not only do the teenagers benefit from sharing a party, but also their parents whose responsibilities are split between other mothers and fathers.

 

Cała seria wpisów poświęconych powtórkom przed maturą z języka angielskiego jest dostępna pod kategorią – matura z angielskiego.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane