Spójniki w języku angielskim (B2) – Linking words & conjunctions

Luty 5, 2024 Agata Pruszyńska

W poprzednim wpisie opublikowałam konstrukcje modalne (modal expressions), których można używać zamiast czasowników modalnych. Dzisiaj z kolei przechodzę do kolejnego ważnego zagadnienia gramatycznego, a mianowicie spójników w języku angielskim (linking words).

Dzisiejszy wpis jest skierowany do osób uczących się języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym wyższym (B2) i przyda się w szczególności osobom przygotowującym się do matury z języka angielskiego oraz do egzaminu językowego B2 First (FCE). Do matury i egzaminu FCE możecie przygotować się samodzielnie lub skorzystać z kursu maturalnego z angielskiego lub kursu FCE online.

 

Podział spójników w języku angielskim (linking words)

Spójniki w języku angielskim (linking words) są używane, aby połączyć ze sobą zdania lub informacje. Spójniki odgrywają dużą rolę w poprawnym konstruowaniu wypowiedzi pisemnych oraz ustnych. To dzięki nim potrafimy połączyć różne elementy naszej wypowiedzi w spójną całość.

Spójniki w języku angielskim możemy podzielić na spójniki:

 1. podające kolejność i czas (sequencing and time)

 2. podające powód, przyczynę (giving reason)

 3. pokazujące cel (giving purpose)

 4. pokazujące rezultat (giving result)

 5. pokazujące kontrast lub zmianę kierunku (contrast or change of direction)

 6. podające dodatkowe informacje (adding)

 7. podające przykłady (giving examples)

 8. wyrażające opinię (giving opinions)

 9. podsumowujące (summarizing)

W dalszej części wpisu omówię poszczególne grupy spójników oraz podam przykładowe zdania z ich użyciem. Zapraszam do dalszej lektury i wspólnej nauki angielskiego 🙂

 

 

Ad. 1 Spójniki podające kolejność i czas

➡ Wymieniając kolejne argumenty możemy zastosować poniższe spójniki podające kolejność:

– First (of all) = Firstly (po pierwsze)
– Secondly (po drugie)
– Thirdly (po trzecie)
– Next = Then (następnie)
– Finally = Lastly = Last of all (na koniec, na końcu)

 

➡ Stosując narrację, kolejność zdarzeń możemy zachować przez następujące spójniki:

– First (najpierw)
– Then (potem, następnie)
– After that (po tym, potem)
– Finally / In the end (w końcu)

First, we went to the cinema. Then, we ate a delicious meal at Italian restaurant. After that, we went for a walk to the woods. Finally, we came back home and drank some hot chocolate.

 

➡ Z kolei podając czas zdarzeń możemy skorzystać z poniższych spójników:

– afterwards (potem, później, następnie)
– beforehand (najpierw, przedtem)
– eventually (w końcu)
– later (później, potem)
– meanwhile (w międzyczasie, tymczasem)

Alice worked hard on Fridy morning. Afterwards, she went to the swimming pool.
Rick and Betty came round for tea last night. Beforehand, they had done the shopping.
Lucy was quite busy when we asked her to look after our children. Eventually she agreed to help us.
Our children went to the park. Meanwhile, we cleaned up our house.

 

 

Ad. 2 Spójniki podające powód, przyczynę

➡ Najpopularniejszym spójnikiem w tej grupie jest oczywiście spójnik because (ponieważ). Możemy go łatwo zastąpić przez as lub since, które mają dokładnie takie samo znaczenie, a dodatkowo mogą one znaleźć się na początku zdania.

because = as = since (ponieważ)

As I like Peter, I agreed to go to the cinema with him.
Since we are friends, we always help each other.
I didn’t go to the party because I didn’t want to see John.

 

➡ Kolejnym popularnym spójnikiem podającym powód jest because of (z powodu). Możemy go łatwo zastąpić innymi spójnikami o dokładnie tym samym znaczeniu takimi jak:

because of = on account of = due to = owing to (z powodu)

Because of the bad weather, we didn’t take a stroll along the castle walls.
She was furious on account of his offensive jokes.

 

 

Ad. 3 Spójniki pokazujące cel

➡ Wśród spójników pokazujących cel wymienić należy:

– to = in order to= so as to (żeby, w celu)
– so (that) = in order (that)

She worked hard in order to achieve her goal.
I woke up earlier so as to go jogging.
We decided to stay in so that we could rest.

 

 

Ad. 4 Spójniki pokazujące rezultat

➡ Do pokazania rezultatu używamy następujących spójników:

– so (więc, dlatego)
– as a result (w efekcie, w rezultacie, w wyniku)
– thus (stąd, tak więc, dlatego)
– consequently (w rezultacie, w konsekwencji)
– therefore (dlatego, zatem)
– that is why (dlatego właśnie, stąd też)

 

➡ So jest najczęściej stosowanym spójnikiem do pokazywania rezultatu lub logicznego związku.
➡ As a result, thus, therefore, consequently są często używane na początku zdania do wyrażenia skutku lub przyczyny. Są bardziej oficjalnymi spójnikami niż so.

I have some free time so I will prepare some palatable chicken sandwiches for my husband. He will be delighted.
I didn’t study hard for my math test. As a result, I received the lowest grade in my class.
We don’t have enough money to buy a new car. Thus, we will buy a second-hand car.
Thomas skipped many classes. Consequently, he was expelled from school.
Mark wasn’t brave enough to ask Julie out. Therefore, she started dating another guy.
Peter is snobbish and mean, that is why he doesn’t have any friends.

 

 

Spójniki w języku angielskim - linking words

 

 

Ad. 5 Spójniki pokazujące kontrast lub zmianę kierunku

➡ Do spójników angielskich ukazujących kontrast lub zmianę kierunku zaliczamy:

– although = though = even though (pomimo że, chociaż)
– while (pomimo że, podczas gdy)
– whereas (natomiast, podczas gdy)

– however (jednakże, natomiast)
– nevertheless = nonetheless (jednakże, niemniej jednak)
– in contrast to (w przeciwieństwie do)
– on the one hand (z jednej strony), on the other hand (z drugiej strony)

– in spite of = despite (pomimo)
– but (ale, lecz, jednak)
– even if (nawet jeśli, bez względu na to czy)
– even so (mimo to)
– still (jednak)
– yet (ale, mimo to)

 

Although, though, even though mogą być używane na początku zdania lub w środku zdania. Though dodatkowo może występować na samym końcu zdania.

Although I didn’t want to help her, I couldn’t say no to her.
We like each other even though we sometimes don’t see eye to eye.
My work is quite demanding and hard. I like it, though.

 

➡ However, nevertheless, nonetheless, in contrast, on the other hand używamy, aby pokazać kontrast między dwoma rzeczami. Pierwsza część zdania lub pierwsze zdanie przedstawia jedno stanowisko. Z kolei w drugim zdaniu przedstawiamy stanowisko odmienne.

Homeschooling has got many advantages. However, its disadvantages always discourage me.
We were glad that our plan had worked out. Nevertheless, there were some issues which worried us.
In contrast to Polish people who adore potatoes and cabbage, Japanese eat a lot of fish and rice.
Julie likes hiking. However, she doesn’t like doing it in winter.

 

➡ Even so jest spójnikiem stosowanym w języku mówionym.

It was raining heavily but even so we had a great time together.

 

 

Ad. 6 Spójniki podające dodatkowe informacje

➡ Dodatkowe kwestie w wypowiedzi pisemnej lub ustnej możemy przedstawiać za pomocą następujących spójników:

– Furthermore = Moreover (ponadto, poza tym, co więcej)
– In addition (dodatkowo)
– In addition to something (oprócz czegoś)
– Besides (poza tym, ponadto, oprócz)
– What is more (co więcej)
– also (również, także, ponadto)
– as well = too (również, także)
– and (i, oraz)

 

➡ As well i too stawiamy na końcu zdania.

Anna and Adam are happy together. Moreover, they always create a good atmosphere when you’re their guest.
This holiday resort is very comfortable and it provides many facilities. In addition to this, the food is delectable.

Brian is good at mathematics. Besides, he has a head for languages.
Olivia made a divine dinner. She baked a delicious cheesecake as well.

Lucy is a kind and warm-hearted girl. What is more, she’s cute and beautiful. 

 

 

Ad. 7 Spójniki podające przykłady

➡ Podając przykłady możemy skorzystać z następujących spójników:

– for example = for instance (na przykład)
– such as (takie jak)

➡ Such as nie może znajdować się na początku zdania.

Alicia tends to be nasty and unpleasant. For example, she offended my best friend yesterday.
I love winter sports such as: skiing, ice skating, snowboarding and sledging.

 

 

Ad. 8 Spójniki wyrażające opinię

➡ Wyrażając nasze zdanie lub pogląd możemy skorzystać z następujących spójników:

– In my opinion = In my view (moim zdaniem)
– Personally, I think … (Osobiście uważam, że …)

In my view, online education has a bright future ahead.
Personally, I think that bringing up children without discipline and punishing is worhtless.

 

 

Ad. 9 Spójniki podsumowujące

Aby podsumować wypowiedź pisemną lub ustną, można użyć następujących spójników:

– in conclusion = in summary (podsumowując)
– last of all (na koniec, na końcu)
– to conclude = to sum up (podsumowując)

In conclusion, I would like to draw your attention to some crucial issues.
To sum up, tertiary education in Poland requires immediate changes.

 

Mam nadzieję, że dzisiejszy wpis był dla Was pożyteczny, a poznane spójniki ułatwią Wam formułowanie Waszych wypowiedzi pisemnych i ustnych. Po więcej wpisów z serii gramatycznej zapraszam tutaj – Angielski gramatyka.

Udanej nauki języka angielskiego i do zobaczenia w kolejnym wpisie!

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane