Piąta powtórka przed maturą z angielskiego – jak napisać rozprawkę?

Maj 6, 2017 Agata Pruszyńska

Rozprawka to jedna z form wypowiedzi pisemnych, która obowiązuje na maturze rozszerzonej z języka angielskiego. Jej celem jest zaprezentowanie poglądów na konkretny temat oraz przekonanie czytającego do postawionej tezy. Jak do tej pory rozprawka pojawiała się na maturze rozszerzonej w każdym roku, dlatego warto zapoznać się z nią bliżej. Z kolei dla osób zdających maturę podstawową z angielskiego przygotowaliśmy wpis o tym, jak pisać listy nieformalne, czyli e-maile.

 

Z czego składa się rozprawka?

Wyróżniamy dwa rodzaje rozprawek: rozprawkę za i przeciw, czyli przedstawiającą zalety i wady oraz rozprawkę wyrażającą opinię na dany temat. Każda rozprawka składa się z trzech części (wstępu, rozwinięcia i zakończenia). Struktura rozprawki różni się nieznacznie ze względu na jej rodzaj:

 

ROZPRAWKA ZA I PRZECIW ROZPRAWKA WYRAŻAJĄCA OPINIĘ

WSTĘP

– przedstawiamy problem i sygnalizujemy, że istnieją wady i zalety (I akapit)

– przestawiamy problem i wyrażamy swoją opinię w formie tezy (I akapit)

ROZWINIĘCIE

– prezentujemy argumenty za – zalety (II akapit) oraz przeciw – wady (III akapit)

– rozwijamy opinię na dany temat (II akapit) oraz wyrażamy opinię na temat alternatywnych propozycji (III akapit)

ZAKOŃCZENIE

– podsumowujemy temat oraz wyrażamy swoją opinię (IV akapit)

– podsumowujemy temat oraz powtarzamy innymi słowami opinię wyrażoną na początku rozprawki (IV akapit)

 

 

Pisząc rozprawkę warto pamiętać o:

 • zachowaniu odpowiedniej struktury (podział na akapity oraz podział na wstęp, rozwinięcie, zakończenie),

 • limicie słów – od 200 – 250 słów. Przekroczenie limitu skutkuje brakiem punktów za kompozycję i formę.

 • trzymaniu się tematu,

 • stosowaniu języka formalnego (formy ciągłe, strona bierna, formy bezosobowe w stronie biernej – ‘It is said’, ‘It is believed’),

 • używaniu odpowiednich zwrotów i wyrażeń charakterystycznych dla rozprawki,

 • stosowaniu odpowiednich czasów gramatycznych i struktur. W rozprawkach najczęściej stosujemy: czas Present Simple (opis problemu, opinia, argumenty za i przeciw), czas Future Simple (opis przyszłych skutków), czasowniki modalne – could, would, may etc (opis potencjalnych możliwości, skutków, rozwiązań itd.)

 

 

Przydatne zwroty

Wstęp – za i przeciw

What are the advantages and disadvantages of … ?

Jakie są zalety i wady …?

What are the benefits and drawbacks of this solution/idea?­­­­

Jakie są zalety i wady tego rozwiązania/pomysłu ?

Wstęp – opinia

Personally, I believe that …

Osobiście uważam, że …

Nowadays many people believe that …

Obecnie wiele osób uważa, że …

Let me consider two aspects of this issue: ….

Pozwólcie, że rozważę dwa aspekty tej kwestii: …

Podawanie argumentów za

The main advantage/benefit of … is …

Główną zaletą …. jest …

On the one hand, …

Z jednej strony, ….

First and foremost, …

Przede wszystkim, …

First of all, ….

Po pierwsze, …

Another advantage/benefit is that …

Kolejną zaletą jest to, że …

In addition to this,/Additionally …

Dodatkowo …

Secondly, …

Po drugie, …

Thirdly, …

Po trzecie, …

Podawanie argumentów przeciw

The main disadvantage/drawback of … is …

Główną wadą … jest …

On the other hand, …

Z drugiej strony, ….

It is also important to consider …

Ważne jest również rozważenie …

Another disadvantage/drawback is that …

Kolejną wadą jest to, że …

Moreover,/Furthermore,/What is more,

Ponadto …

Wyrażanie swojej opinii

In my opinion, …

Moim zdaniem, …

As far as I’m concerned, …

Jeśli o mnie chodzi, …

Podsumowanie

In conclusion, …

Podsumowując …

Taking everything into account, …

Rozważając wszystkie argumenty, …

 

Cała seria wpisów poświęconych powtórkom przed maturą z języka angielskiego jest dostępna pod kategorią – matura z angielskiego.

 

O mnie

Jestem nauczycielem języka angielskiego. Na moim blogu znajdziesz wskazówki dotyczące efektywnej i skutecznej nauki angielskiego online. Ponadto będziesz miał możliwość ćwiczenia słownictwa oraz gramatyki. Staram się również wspomagać lektorów w ich codziennej pracy wymieniając się nawzajem doświadczeniami i poradami.

 • Archiwum

  Kategorie wpisów

  Zapisz się na newsletter

  Najczęściej czytane